Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DHCD services for Vietnamese speakers.


Cơ quan: Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) là tạo ra và duy trì cơ hội về nhà ở giá rẻ, phát triển kinh tế và hồi sinh các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức tại thủ đô Washington DC.

Pages

Department of Insurance, Securities and Banking

DISB logo
Office Hours
Monday to Friday, 8:15 am to 4:45 pm, except District holidays

Connect With Us
810 First Street, NE, Suite 701, Washington, DC 20002
Phone: (202) 727-8000
Fax: (202) 535-1196
TTY: 711
Email:disb@dc.gov

Agency Performance

Latest News

Grade Your Government

Grade DC

Provide feedback on DC agencies.